Frazion (Talia)

Da Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Te la Talia ie na frazion n pitl luech o pert de n luech che toca pra n chemun. Pra na frazion po ënghe tuché autra cëses y luesc da paur sparpaniei ora plu dalonc dal luech. Na frazion à suënz si strutures sciche na scola, na dlieja, butëighes y povester ënghe na sënta o ufizes dl chemun. Suënz ie frazions vedli chemuns che ie cul tëmp stai metui adum cun autri chemuns.