Vai al contenuto

La Curona

Da Wikipedia

La Curona

La Curona

Misteres de legrëza (lunesc y sada)
Tl prim mister de legrëza pensons al salut dl Angiul Gabriel a Maria, che ie deventeda Oma de Die.
Tl segondo mister de legrëza pensons a Maria che va a crì Lisabeta.
Tl terzo mister de legrëza pensons a Gejù, nasciù te na stala a Betlëm.
Tl cuarto mister de legrëza pensons a Gejù, prejentà tl tëmpl a Gerusalem.
Tl cuinto mister de legrëza pensons a Gejù, cris per trëi dis y giatà tl tëmpl pra i dutores dla lege.

Misteres dl linëus (juebia)
Tl prim mister dl linëus pensons a Gejù, batejà da San Giuani Batista tl Giordan.
Tl segondo mister dl linëus pensons a Gejù che fej si prim miracul pra la noza de Cana.
Tl terzo mister dl linëus pensons a Gejù che cunedësc l Rëni de Die y nvieia ala cunverscion.
Tl cuarto mister dl linëus pensons a Gejù trasfigurà sun la mont de Tabor.
Tl cuinto mister dl linëus pensons a Gejù che nes scinca l Sacramënt dl Autere, l’Eucaristia.

Misteres dla pascion (merdi y vënderdi)
Tl prim mister dla pascion pensons a Gejù che à suà sanch, prian tl Verzon dl Ulif.
Tl segondo mister dla pascion pensons a Gejù, flagelà tla cësa de Pilato.
Tl terzo mister dla pascion pensons a Gejù, ncurenà de spines.
Tl cuarto mister dla pascion pensons a Gejù che porta la crëusc sun l Calvare.
Tl cuinto mister dla pascion pensons a Gejù, mort per nëus sun la crëusc.

Misteres de gloria (mierculdi y dumënia)
Tl prim mister de gloria pensons a Gejù, ressuscità da mort.
Tl segondo mister de gloria pensons a Gejù che ie jit al ciel.
Tl terzo mister de gloria pensons al Spirt Sant, unit ju sëura i apostuli.
Tl cuarto mister de gloria pensons a Maria Santiscima, tëuta su tl ciel.
Tl cuinto mister de gloria pensons a Maria Santiscima, ncureneda Regina dl ciel y dla tiera.