Vai al contenuto

Litanies de Sant Ujep

Da Wikipedia

Litanies de Sant Ujep, Uem de Maria

Seniëur, pietà! - Seniëur, pietà!
Crist, pietà! - Crist, pietà!
Seniëur, pietà!- Seniëur, pietà!
Crist, audenes! - Crist, audenes!
Crist, ejaudëscenes! - Crist, ejaudëscenes!
Die Pere dl ciel, ebes pietà de nëus!
Die Fi, redentor dl mond, ebes pietà de nëus!
Die Spirt Sant, ebes pietà de nëus!
Santa Trinità, un sëul Die, ebes pietà de nëus!
Santa Maria, prëia per nëus!
Sant Ujep, prëia per nëus!
Descendënt renumà de David,
Linëus di patriarcs,
Nevic dla Oma de Die,
Custode cast dla Vergin,


Pere nuritif dl Fi de Die,
Prutetor lezitënt de Gejù Crist,
Persona a cë dla Sacra Familia,
Ujep giustiscim,
Ujep castiscim,
Ujep sapientiscim,
Ujep, uem da curaje,
Ujep, ubedient de fata,
Ujep, uem defin fedel,
Tu spiedl de pazienza,
Tu amant dla puvertà,
Tu ejëmpl di lauranc,
Tu richëza dla vita de cësa,
Tu defendëur dla vita verginela,
Tu sustëni dla families,
Tu cunfort de chëi che patësc,
Tu speranza di amalei,
Tu na pëura per i rie spirc,
Tu prutetor dla Santa Dlieja,
Aniel de Die, tu toles demez i picëi dl mond, perdonenes, Seniëur!
Aniel de Die, tu toles demez i picëi dl mond, ejaudëscenes, Seniëur!
Aniel de Die, tu toles demez i picëi dl mond, ebes pietà de nëus!
Prëia per nëus, sant Ujep, Uem de Maria,
che deventonse dënies dla mpermetudes de Gejù Crist.
Prion!
Seniëur Idie, te ti pruvidënza granda nia da dì, es tu ulù crì ora sant Ujep per vester nevic de
ti Oma Santiscima: te prion de nes cunzeder de avëi tl ciel la nterzescion de chël che veneron
sciche nosc sant Patron sun chësta tiera. Tu che te vives y rënies ti secui di secui. Amen.