Priera dla juebia

Da Wikipedia

Priera dla juebia

 
Sun la Mont dl Ulif à Gejù te si tëma prià dan murì dijan: “Mi Pere, sce l ie puscibl, auza
demez chësc chelesc da mé, ma no sciche ie ue, ma sciche tu ues!” (Mt 26,39)
Gejù Crist ie stat per nëus ubedient nchin ala mort,
ala mort sun la crëusc. (cfr. Fil 2,8)
Prion!
Bon Die, tu ti ies stat daujin a ti Fi, nosc Seniëur Gejù Crist, te si tëma dan murì. Ebes pietà
de nëus y judenes a crëier, che nce tla suferënza y tla miseria suzede mé chël che tu ues, per
Crist nosc Seniëur. Amen